Kategorie

Użytkowników online

Online: 3
Dzisiaj odwiedzona: 226
Ogolem: 123212
adres IP 54.157.200.1
produkcja vlepek - vlepki druk

Regulamin sklepu

Sklep internetowy koszulki.sklep.pl, działający pod adresem www.koszulki.sklep.pl, prowadzony jest przez: Maciej Wydrych Madena, nr NIP 9482293530 , nr Regon 361197419. 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.koszulki.sklep.pl

  2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.koszulki.sklep.pl

  3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

  4. W zamówieniu Klient dokonuje:

   1. wyboru zamawianych towarów

   2. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy

   3. wyboru sposobu płatności

  5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

  6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

  7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 2. Zmiany w zamówieniach

  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem biuro@koszulki.sklep.pl

  3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 3. Ceny towarów

  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.

  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 4. Czas realizacji zamówienia

  1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta.

  2. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

   1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:

    1. Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:
     przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,
     przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych
     Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych

    2. firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy
     Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.
     Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 5. Formy płatności i nadpłaty

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

   1. przelew elektroniczny lub bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

  2. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

  3. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

  4. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

   1. jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

   2. jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

   3. jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 6. Reklamacje

  1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

  2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

   1. wad fabrycznych,

   2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

   3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

   W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową poleconą pod adresem sklepu:
   Maciej Wydrych Madena

   Sandomierska 11/13

   26-611 Radom
   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 7. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
   Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

  2. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 8. Dane osobowe

  1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie koszulki.sklep.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem koszulki.sklep.pl

  2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07-04-2015r.

  6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie koszulki.sklep.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę